Notulen ALV 3 mei 2019

Onderwerp Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2019
Datum 3 mei 2019
Locatie VSC
Aanwezig Namens het bestuur: Aat Stahlie, Ge van Niekerk, Dik Zweers, Peter de Boer, Elly Vogelaar
Aspirant bestuurslid André In ‘t Veld
37 Leden volgens de presentielijst

1. Voorwoord & opening

Dik is nog even druk met het bij zetten van extra stoelen, maar om 14:10 kan de voorzitter iedereen hartelijk welkom heten: “Fijn dat er zo’n goede opkomst is!

Het is goed dat het bestuur elk jaar ruimte maakt om het vele werk te communiceren met de leden, al houden we u natuurlijk doorlopend op de hoogte via onze Nieuwsbrief. Er is veel vergaderd en weer keihard gewerkt door bestuur en alle commissies. Juist vanwege dat vele werk moeten we blijven zorgen voor nieuwe helpers, anders worden de taken te zwaar. Dit is dan ook meteen een oproep om u aan te melden als vrijwilliger. Zo kunnen we dan samen aan ons doel blijven werken: “Samen ontspannen – samen oud worden”.

De voorzitter vraagt een applaus voor de vrijwilligers. Aansluitend vraagt hij twee minuten stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld. We houden geen pauze; na afloop kunt u nog blijven napraten onder het genot van een drankje.

3. Goedkeuring notulen 18 mei 2018

De notulen worden goedgekeurd en door de vergadering vastgesteld.

4. Ingekomen- en verzonden stukken

Er zijn enige afmeldingen ontvangen voor deze vergadering.

5. Jaarverslag 2018

Het jaarverslag over 2018 wordt voorgelezen door de secretaris. Chris v.d. Jagt vraagt of het jaarverslag ook op de website gepubliceerd kan worden. We zullen kijken of dat mogelijk is.

Er zijn verder geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.

Inhakend op het jaarverslag vraagt de voorzitter wie van de aanwezigen wel eens de website bezoekt. Weinig…. Dat zouden er wel wat meer kunnen zijn. De NB verschijnt maar 1x per maand, soms maar 1x per 2 maanden, maar de website is altijd actueel met het laatste nieuws. De komende tijd wordt de website vernieuwd en nog overzichtelijker.

Ook vertelt hij iets over de AED cursus die het VOV kan verzorgen. Het is heel belangrijk dat er bij alle activiteiten iemand aanwezig is die in noodgevallen hulp kan bieden m.b.v. het AED apparaat. Direct melden enkele leden zich aan. Zij zullen t.z.t bericht krijgen over de datum van de nieuwe cursus.

6. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019. Goedkeuring te reserveren gelden

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester.

Het belangrijkste is: hoe hebben we gedraaid? We kunnen terecht optimistisch zijn; we hebben over 2018 een positief resultaat van €9860,00 Dit bedrag voegen we toe aan de reserves – dit met nadere uitleg van Peter. We hebben ook een sluitende begroting voor 2019. Jopie Herregraven merkt op: De opbrengst van de computercursussen zal in 2019 vervallen, maar er hoeven dan waarschijnlijk ook geen nieuwe computers aangeschaft te worden. Iedereen is het er over eens dat een eventueel overschot dan naar de reserves zal gaan.

7. Goedkeuring financieel beleid 2018 en decharge van het bestuur

Bill de Koning leest de brief van de kascommissie voor, waarna hij namens de kascommissie voorstelt het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord. De ondertekende versie gaat naar de penningmeester.

Bill hecht er aan om namens de kascommissie de complimenten over te brengen aan de penningmeester, voor de minutieuze wijze waarop hij de financiën beheert.  Aat: Het verwerken van de contributies en alle betalingen is inderdaad een hele klus. Vooral omdat er vaak niet goed vermeld wordt wat er betaald wordt en voor wie. Graag uw aandacht hiervoor!

8. Benoeming kascommissie 2018

Jopie Herregraven en Bill de koning worden bedankt voor hun werk. Jopie wordt gevraagd om volgend jaar nogmaals plaats de nemen in de kascommissie en zij stemt daarmee in. Thieu Mimpen meldt zich aan als tweede. Elselien Veneman wil reserve zijn.

9. Samenstelling van het bestuur

Volgens rooster treedt Dik Zweers af. Hij stelt zich beschikbaar voor herbenoeming, waarmee de vergadering onder applaus instemt.

André In ’t Veen heeft afgelopen maanden meegedraaid binnen het bestuur en als voorzitter van de reiscommissie. Het bestuur ziet hem graag als nieuw bestuurslid aantreden. Hij stelt zich persoonlijk voor aan de leden, waarna de vergadering unaniem akkoord gaat met zijn benoeming. Aansluitend heet de voorzitter hem welkom; we zijn blij met dit nieuwe bestuurslid.  

10. Rondvraag

  • Elselien Veneman, samen met Chris v.d. Jagt: Het staat niet in de Nieuwsbrief waar men de stukken kan inzien. Aat: Dan moeten we dat in het vervolg beter vermelden. Chris wil die stukken graag mee naar huis nemen om goed door te lezen. Thea Zweers: We kunnen in de NB er bij zetten dat wie de stukken wil hebben, zich kan aanmelden bij de secretaris.
  • Bill de Koning: Is verontrust te lezen dat wij de ING gaan faciliteren door hen een cursusje internetbankieren te laten geven in ons clubgebouw. Hij vindt de ouderen een kwetsbare groep. En alleen de ING? Geen andere banken? Geen goed plan, hij raadt het af.

Aat: Dat moet je niet zo zwart-wit zien. De ING is nog de enige bank in Voorschoten en de mensen vroegen er zelf om. Vandaar dat de ING contact met ons zocht om te kijken of ze zoiets konden organiseren hier.

Bill is het er toch niet mee eens. John Smit: Beter 1 op 1 in het ING gebouw. Iedereen die achter langsloopt kan alles zien. Jopie Herregraven: Er staat echt dat men wachtwoorden etc. mee moet brengen, dat is niet goed. Aat: Wij stellen alleen onze computers even ter beschikking, we weten niets eens of er behoefte aan is en of het doorgaat. Velen zullen het niet doen en het bankieren aan hun kinderen overlaten. Mocht het toch doorgaan, dan is het éénmalig en loopt het geheel via de ING.

  • Jopie Herregraven: Complimenten aan de redactie van de NB.
  • Dik Zweers: Nog even ter verduidelijking: Geen computercursussen meer, maar wel iedere week computer-inloop. Men kan ook terecht met vragen over I-pads, tablets en smartphones.
  • Bram van Polanen: Ziet graag ook de statuten op de website.

11. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid. De vakantietijd komt, veel activiteiten staan dan op een laag pitje. Maar hij roept de leden toch op zich te melden als vrijwilliger bij de Vereniging. Er zijn ook nog posten in te vullen in het bestuur, te weten reserve-penningmeester en –secretaris.. Er zijn ook altijd invallers nodig voor alle vrijwilligers, ook bezorgers van de NB. Men kan zelf de beschikbare tijd aangeven. Bent u zelf niet in de gelegenheid, dan misschien iemand in uw omgeving? Geef het door! (Noot: Na deze woorden biedt John Smit zich aan als tweede penningmeester.)

 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.10 uur en nodigt iedereen uit nog wat te napraten onder het genot van een drankje en een hapje.