Jaarrekening 2020

Goedgekeurd door het bestuur van de VOV op 8 maart 2021

1. Balans

Balans per 31-12-2020
debet credit
Inventaris € 8.512.98
Afschrijving Inventaris € 2.255,40
Voorraad consumpties € 525,00
Liquide middelen € 90.295,27
Reserves € 97.432,04
Overige posten         € 354,19
€ 99.687,44 € 99.687,44

Toelichting op de balans

Inventaris

Aanschaffingen tot € 500,– worden als kosten beschouwd. Aanschaffingen > € 500,– worden in de in de balans opgenomen. De afschrijving is steeds 20% per jaar gedurende 5 jaar.

Voorraad consumpties

Betreft de voorraad van de bar

Liquide middelen

Hier in zijn opgenomen het kasgeld, de rekening courant, de bankrekening reizen en die van evenementen, plus de spaarrekeningen.

Reserves

Dit betreft onder meer de reservering voor calamiteiten bij reizen en de algemene reserve.

2. Exploitatie

Algemeen
Opbrengst Contributies en verhuur €  40.061,50
Algemene kosten € -27.890,59
Saldo €  12.170,91
Algemene kosten betreft onder meer:
schoonmaak, gas, water elektra, bestuur,vrijwilligers, beveiliging.
Consumpties € 670,95
Promotie € -10.103,65
Onder meer kosten Nieuwsbrief en opbrengst advertenties
Reizen € 1.110,00
Overschot aan reiskosten
Evenementen € -392,80
Enkele evenementen
Sociale activiteiten  € 2.543,10
Soos, biljart, bridge, zangkoor
Overige € -1.123,06
Diverse opbrengsten en rente bank en afschrijving inventaris
Exploitatie resultaat € 4.875,45