Notulen Algemene Ledenvergadering 2020

Onderwerp Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2020
Datum December 2020

Diverse data werden geprikt voor de Algemene Ledenvergadering, maar die mocht wegens corona regels steeds niet doorgaan. Vele keren werd de vergadering aangekondigd, en even zovele keren weer afgelast. Digitaal vergaderen is ondoenlijk bij zo’n grote vereniging waarin zo velen digibeet zijn. Wettelijk mag een ALV wegens een pandemie uitgesteld worden, maar als bestuur voelden we ons er niet happy bij dat enkele zaken niet geregeld konden worden. Toen eind oktober duidelijk werd dat het in 2020 niet meer mogelijk zou zijn om bij elkaar te komen, werd uiteindelijk gekozen voor het publiceren van de jaarstukken in de november Nieuwsbrief en op de website, waarbij alle leden de mogelijkheid werd gegeven om bij vragen of opmerkingen contact op te nemen met het bestuur. En zo geschiedde.

Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV 2019 en het verslag van de secretaris.

Enige leden vroegen wat extra uitleg bij financiële posten. Zij kregen persoonlijk antwoord van onze penningmeester, Peter de Boer.

De kascommissie, bestaande uit Jopie Herregraven en Elselien Veneman, heeft de financiën van de vereniging gecontroleerd en voorgesteld om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2019. Omdat Jopie aftredend was, zal het bestuur een oproep doen voor een nieuw te benoemen lid van de kascommissie voor het jaar 2020.

Aat Stahlie werd zonder tegenstemmen herkozen tot voorzitter en John Smit werd in het bestuur opgenomen als tweede penningmeester.

De overige reacties waren positieve opmerkingen richting bestuur, waarvoor onze dank.

 

Volgend op deze jaarvergadering is de nieuwe bestuurssamenstelling als volgt:

  Voorzitter:

Aat Stahlie                       

  Vice­voorzitter:

Gé van Niekerk

  Secretaris:

Elly Vogelaar-Nieuwland

  Penningmeester:

Peter de Boer

  Ledenadministrateur:

Dik Zweers

  Lid/Reiscommissie:

André In ’t Veen

  Lid/2e penningmeester:

John Smit

 

Opgemaakt door:

Elly Vogelaar, secretaris

december 2020