Notulen algemene ledenvergadering 2021

Onderwerp Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2021
Datum 15 oktober 2021
Locatie VSC
Aanwezig Namens het bestuur: Aat Stahlie, Ge van Niekerk, Dik Zweers, Peter de Boer, André In ’t Veld, John Smit, Elly Vogelaar
21 Leden volgens de presentielijst

1. Voorwoord & opening

Om 14:00 heette de voorzitter iedereen hartelijk welkom heten. Het is goed dat het bestuur eindelijk weer de mogelijkheid heeft om het vele werk te communiceren met de leden. Er is in 2020 veel gebeurd, toch heeft er ook heel veel stil gelegen. Het contact met de leden verliep grotendeels door middel van de Nieuwsbrief, waar zelfs een extra uitgave werd voorzien om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Er werd zoveel mogelijk vergaderd en alle vrijwilligers zijn zich ten volle blijven inzetten, dwars door de pandemie heen. Toch hebben we helaas van een groot aantal leden afscheid moeten nemen.  Aansluitend vraagt hij twee minuten stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld. We houden de aangegeven puntenvolgorde aan.

3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2020

De notulen worden voorgelezen door de secretaris, goedgekeurd en door de vergadering vastgesteld.

4. Ingekomen- en verzonden stukken

Behoudens een aantal aanmeldingen voor deze dag zijn er geen stukken voor deze jaarvergadering binnengekomen.

5. Jaarverslag 2020

Het jaarverslag over 2018 wordt voorgelezen door de secretaris. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.

6. Financieel jaarverslag 2020. Goedkeuring te reserveren gelden

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester.

Het belangrijkste wat hij wil uitdrukken in dit verslag is het verband tussen inkomsten en uitgaven. Met de inkomsten kunnen we tekorten in de activiteiten dekken, zoals die er soms zijn bij het drukken van de Nieuwsbrief of bij de Reizen. Het saldo blijft ook dit jaar positief: €5000,00 Dit bedrag zullen we met uw instemming overboeken naar de Algemene Reserve.

Mevrouw Zwaard vraagt hoe groot de Algemene Reserve is? Die is momenteel €39.000. computers aangeschaft te worden. Iedereen is het er over eens dat een eventueel overschot dan naar de reserves zal gaan.

Peter wordt bedankt voor zijn werk.

7. Goedkeuring financieel beleid 2020 en decharge van het bestuur

Voordat Elselien Veneman het verslag van de Kascommissie voorleest, wordt Bas Norel eerst met terugwerkende kracht benoemd tot kascommissielid. Vervolgens leest Elselien het verslag van de kascommissie voor. Zij en Bas Norel zijn twee keer bij elkaar gekomen en hebben de financiële rekening beoordeeld aan de hand van alle informatie en bescheiden. Het geheel geeft een getrouw beeld, waarna zij namens de kascommissie de aanbeveling doet het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord, met een woord van waardering en dank aan de penningmeester

8. Benoeming kascommissie 2021

Bas en Elselien worden bedankt voor hun werk. Bas kon niet aanwezig zijn maar heeft op verzoek van het bestuur al ingestemd om volgend jaar nogmaals plaats de nemen in de kascommissie. Thieu Mimpen meldt zich aan als tweede. Rita Zwaard wil reserve zijn.

INTERMEZZO
Het bestuur wil graag een van haar leden voordragen als Lid van verdienste: Theo Bakker. De voorzitter verhaalt hoe Theo al in de ANBO tijd begonnen is met het coördineren van de bezorging van de Nieuwsbrieven. Hij heeft dat tot 2020 gedaan. Dankzij een man als Theo krijgen alle leden elke maand een Nieuwsbrief in de bus. 24 wijken, looproutes, looplijsten die steeds aangepast moeten worden, contact leggen met de bezorgers zodra de Nieuwsbrief er is. Theo heeft dit altijd uitermate punctueel en betrokken gedaan. Het bestuur stelt u dan ook voor om Theo te benoemen tot lid van verdienste. Omdat hij momenteel in Prinsenhof verblijft, kan hij helaas vandaag niet aanwezig zijn. Een afvaardiging van het bestuur zal hem binnenkort de oorkonde gaan uitreiken.

9. Samenstelling van het bestuur

Volgens rooster treedt Peter de Boer af. Hij stelt zich beschikbaar voor herbenoeming, waarmee de vergadering onder applaus instemt.  

10. Rondvraag

  • Wassink. Betreft de dagreis naar Garderen. De bus heeft een half uur gewacht bij de opstapplaats v.d. Haarplein, omdat één dame te laat was. Maar daarna ging de bus toch nog andere mensen ophalen, dat was géén afspraak. Zodoende wel een uur verspild van dit dagje uit. En dat ging ten koste van de tijd die er bij de Zandsculpturen te besteden was. Voorzitter: We zullen dit in de toekomst beter in de gaten houden, heel vervelend. In het verleden waren er wel vaker verschillende opstapplaatsen. Er is nu duidelijk iets misgegaan. De heer Wassink vond ook dat er te weinig beenruimte was in deze nieuwe bus. Er wordt aandacht aan besteed.

  • Chris v.d. Jagt: Hij wil graag dat de papieren van de financiële commissie uitgedeeld worden. Ze liggen twee weken ter inzage in ons verenigingsgebouw, maar niet iedereen komt daar. Voorzitter: Er lagen nu ook enige exemplaren ter inzage. Volgende keer zullen we er meer uitprinten en uitdelen.

  • Aad Bechtholt: Wil graag weten wat het beleid is van het bestuur inzake de Corona pas. Voorzitter: De QR code of vaccinatiebewijs wordt gecontroleerd en dat wordt vervolgens genoteerd op lijsten, zodat de leden niet elke week opnieuw gecontroleerd hoeven te worden. Zo is het duidelijk voor Aad.

11. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid. U heeft weer een kijkje gekregen in ons reilen en zeilen. Vrijwilligers zijn altijd welkom. We zoeken bijvoorbeeld iemand die de muziek van de zanggroep kan begeleiden door middel van de computer. Er zijn ook altijd invallers nodig, als reserve voor de vrijwilligers, ook bezorgers van de NB. U kunt zelf aangeven hoeveel tijd u wilt besteden. Bent u zelf niet in de gelegenheid, dan misschien iemand in uw omgeving? Geef het door! (Noot: Na deze woorden biedt Rita Zwaard zich aan als reserve NB bezorger.)

 

De voorzitter sluit de vergadering om 14:45 uur en nodigt iedereen uit nog wat te napraten onder het genot van een drankje en een hapje.