Notulen Algemene Ledenvergadering 2022

Onderwerp Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2022
Datum 6 mei 2022
Locatie VSC
Aanwezig Namens het bestuur: Aat Stahlie, Ge van Niekerk, Dik Zweers, Peter de Boer, André In ’t Veld, John Smit, Elly Vogelaar
Plus 21 Leden volgens de presentielijst

1. Voorwoord & opening

Om 14:00 heette de voorzitter iedereen hartelijk welkom heten. We zijn weer snel bij elkaar na de vorige jaarvergadering, maar fijn dat er nu geen kink in de kabel is gekomen. Het was een jaar om nooit te vergeten, met heel veel plannen, en bijna evenveel zaken die geannuleerd moesten worden. Mo v.d. Werf en Nico Fennes (NB) en Nico van Haastrecht (website) hebben extra werk moeten verrichten om alle aankondigingen en afkondigingen te publiceren. Allemaal vrijwilligerswerk, waarvoor de hartelijke dank namens het bestuur. Een speciaal woord van dank voor Ton Blom die na vele jaren zijn taak bij de Evenementencommissie heeft neergelegd. Zijn opvolger, Els van Steeg, wensen we alle succes. Ook Sandra de Jong stopte met haar PR taken voor de VOV wegens drukke werkzaamheden,. Haar taken worden inmiddels al overgenomen door Nico Fennes. Kortom, alle vrijwilligers zijn zich in de coronatijd gewoon in blijven zetten voor de leden, indachtig onze doelstelling: Samen ontspannen, samen oud worden. Helaas zijn er weer een groot aantal leden ons het afgelopen jaar ontvallen. We herdenken ze met twee minuten stilte.

 

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld. We houden de aangegeven puntenvolgorde aan.

3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2022

De notulen zijn uitgedeeld aan de leden, worden zonder opmerkingen goedgekeurd en door de vergadering vastgesteld.

 

4. Ingekomen stukken

Behoudens een aantal afmeldingen voor deze dag zijn er geen stukken voor deze jaarvergadering binnengekomen. (Afmelding van E. Veneman, J. Herregraven en W. van Paridon).

 

5. Jaarverslag 2021

Het jaarverslag over 2021 wordt voorgelezen door de secretaris. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.

 

6. Financieel jaarverslag 2021. Goedkeuring te reserveren gelden

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester.

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. Het financieel jaarverslag is uitgedeeld aan de aanwezige leden. Peter legt e.e.a. uit. De opbrengst van de contributie is voor gebouw huur, gas, water, Electra, onderhoud. Zou moeten lukken als altijd, maar alles wordt duurder en het ledenaantal is wat teruggelopen. Het exploitatietekort is ong. €300,00. Post op de balans: Reservering Jubileum. Daar doen we niets mee. Het bestuur zou graag n9ieuwe vloerbedekking willen, Dit ligt er al vanuit de tijd van het Rode Kruis. Omdat de zaalindeling steeds wisselt, heeft de vloer veel te verduren, speciaal als de biljarts verreden moeten worden. We zijn wel bezig met uitbreiding maar dat gaat te lang duren. Omdat een nieuwe vloer erg duur is (€15000) hebben we toestemming van de leden nodig.
Zaal: ( Div.) Is het echt nodig? Het ziet er nog best netjes uit.
André: Stelt voor om even te schorsen en met bestuur te overleggen. We besluiten als bestuur om het nog een jaar uit te stellen.
Zaal: E. v. Brink) Gek dat de grond van de Gemeente is en de pilaren van Woonzorg?
Zaal: (F. Bakker) Als er uitbreiding mag, dan graag uitleg over de kosten voor de VOV.
Zaal: (C. v.d. Jagt) Wat zijn ‘Overige kosten’? Schoonmaak, onderhoud etc. zaken die niet te koppelen zijn aan evenementen. Hij zag het liever wat uitgesplitst.
Zaal: (Rita Zwaard) Kascommissie heeft de cijfers gezien en alles is verantwoord.
Zaal: (W. Vosmeer) Bij uitbouw meer huur betalen? Aat: Als we zelf de afwerking binnen doen, valt het hopelijk mee. Door onderhandelen hopen we dat de huur niet zoveel zal stijgen. We huren nu van de Gemeente, niet van Woonzorg.

Aat: iedereen verder akkoord? Ja.

 

7. Goedkeuring financieel beleid 2021 en decharge van het bestuur

Bas Norel was helaas niet in de gelegenheid en Thieu is overleden. Op verzoek van het bestuur is Bart v.d. Ploeg gevraagd als kascommissielid. Is iedereen akkoord om hem alsnog te benoemen? Ja.
Namens Rita Zwaard leest Aat de verklaring van de kascommissie voor. De controle gaf geen punten van kritiek en het jaarverslag geeft een getrouw beeld van het financiële beleid van de vereniging, zodat zij namens de kascommissie de aanbeveling doet het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord, met een woord van waardering en dank aan de penningmeester en applaus van de zaal.

 

8. Benoeming kascommissie 2022

Rita Zwaard heeft al ingestemd om volgend jaar nogmaals plaats de nemen in de kascommissie. Het bestuur zal Bas Norel en/of Bart v.d. Ploeg er bij vragen.

 

9. Samenstelling van het bestuur

Volgens rooster zijn Gé van Niekerk (vicevoorzitter) en Elly Vogelaar (secretaris) aftredend. Zij stellen zich beschikbaar voor herbenoeming, waarmee de vergadering onder applaus instemt.

 

10. Rondvraag

  • Mw v.d. Zijde: wil alleen haar dank en respect uitspreken voor al het werk en voor de NB, die leest ze van voor tot achter.
  • Rita Zwaard: Lidmaatschap. Een echtpaar gaat er een voor de halve prijs. Aat: Ze krijgen ook maar één NB dus dat scheelt best geld.
  • Hr Wassink: Haken leden af wegens hoge contributie? Nee, overleden, dement, verzorgingshuis. Er wordt nooit opgezegd wegens te duur. Hij vindt het toch een hoop geld als je nergens met mee doet.
  • Aad Bechtholt: Applaus voor “onze ridder” Dik, voor het vele werk dat hij deed en doet.

11. Sluiting

Aat geeft nu het woord aan Gé, namens de Evenementencommissie en aan André, namens de Reiscommissie, om wat uitgebreider uit te leggen wat hun taken zo al zijn. Met name André benadrukt dat als we dit allemaal willen blijven aanbieden aan de leden, er echt versterking nodig is. Een dringende oproep om vrijwilligers, en ook om bestuursleden.
De voorzitter beaamt dat. Er zijn verschillende taken; helpen organiseren bij de reiscommissie wil niet zeggen dat je perse met de reizen mee moet, er is genoeg bijkomend werk. En wie niet structureel kan of wil, dan af en toe. Alles helpt. Kijk ook eens in uw omgeving of er geschikte mensen zijn, met name voor het bestuur.

De voorzitter sluit de vergadering om 15:10 uur met de woorden: U heeft weer een kijkje gekregen in ons reilen en zeilen. Maar blijf nog even zitten, dan kunt u nog wat te napraten onder het genot van een drankje en een hapje.