Van het bestuur ~ juli 2024

Beste leden van onze vereniging,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 mei ben ik benoemd tot uw nieuwe voorzitter en ik vind het een eer om voor het eerst in deze uitgave van de VOV-nieuwsbrief een stuk te mogen schrijven.

Het zijn grote schoenen waar ik in stap. Aat Stahlie heeft o.a. als voorzitter zoveel voor onze vereniging gedaan en het was dan ook heel terecht dat hij tot onze Erevoorzitter is benoemd. Hartelijk dank Aat!

De Vereniging Ouderenbelang Voorschoten is een prachtige vereniging met veel actieve en betrokken leden. Dat bleek ook uit de grote opkomst tijdens de Algemene Leden Vergadering. Een groot goed!

In de ledenvergadering kwam ook het financieel jaarverslag aan de orde, waar, door onze penningmeester na zijn aantreden, in het afgelopen jaar veel verbeteringen in de administratie en rapportages zijn doorgevoerd. Voor zijn inzet zijn we heel erkentelijk.

Het gevolg van de wijzigingen is echter, dat in deze overgangsfase de vergelijkbaarheid met andere jaren moeilijk is. Met de aanstelling van de nieuwe 2e penningmeester Anton Meijer wordt hieraan verder gewerkt.

Dat enkele leden niet te spreken waren over de beschikbaarheid van de financiële stukken en informatie en met vragen bleven zitten, was te begrijpen. Het bestuur trekt zich de kritiek natuurlijk aan.

De stukken zijn inmiddels op de website gepubliceerd. Dit geldt ook voor het (door het bestuur in concept vastgestelde) verslag van de ALV. Zodat u, ook als u niet aanwezig was, het verslag kunt lezen op onze website. Het bestuur gaat aan de slag met aandachtspunten vanuit de ledenvergadering en een groepje uit het bestuur werkt dit voor het bestuur uit en komt met aanbevelingen, die we vervolgens met u zullen delen.

Duidelijk was echter dat de inkomsten uit de contributie en de vaste lasten, niet meer in evenwicht waren. De vergadering stemde dan ook in met een verhoging van de contributie met € 2,50 per lid per jaar vanaf 2025. Dit is nodig om de huidige inkomsten en uitgaven meer in balans te brengen.

Hiernaast stemde de vergadering in met het onttrekken van een bedrag aan de reserves voor de vervanging van de vloer. De vloer waar de biljarts staan is zo kapot dat met vervanging niet langer kan worden gewacht. De vloer wordt dan ook deze zomer vervangen, waardoor het clubgebouw in de maand juli gesloten zal zijn.

Voor mij is de VOV een prachtige vereniging met veel leden, waarbij het aan ons, als bestuur, is om te blijven zorgen voor een financieel gezonde vereniging, die zich door kan ontwikkelen om aan de veranderende eisen van deze tijd en de behoeften van de huidige en toekomstige leden te kunnen voldoen. De lang gekoesterde verbouwingsplannen hebben hierbij, na het vervangen van de vloer, ook mijn volle aandacht. Graag blijven wij u daarbij betrekken.

Namens het bestuur wens ik u een prachtige zomer en ik hoop dat u na de zomer, op de nieuwe vloer of elders, weer met plezier deel zult nemen aan activiteiten die de verschillende groepen in onze vereniging organiseren.

Hartelijke groet
Namens het bestuur,
Wilma Zoetemelk-van der Hulst